Podmínky používání ABJ, S.R.O.
Jsme ABJ, s.r.o. Věříme v sílu nezávislého obsahu a věříme, že právě v nezávislém obsahu je budoucnost – bez placených spoluprací, skrytých reklam a bez záštity velkých mediálních domů. Jsme rádi, že jste s námi!
To nejdůležitější, co by vás mohlo zajímat:
Pokud jste předplatitel, můžete na ABJ, s.r.o. dívat, poslouchat a číst, na co a co chcete.
Předplatné stojí 199,- měsíčně. Můžete ho kdykoliv zrušit přímo ve svém uživatelském účtu v Nastavení (a pak ho zase můžete kdykoliv obnovit).
V případě nákupu jednotlivých produktů je cena 39,- za jeden produkt.
Vaše osobní údaje si necháváme pro sebe. Občas vám od nás může přijít newsletter nebo upozornění na novinky z ABJ, s.r.o. Zasílání mailů ale můžete kdykoliv jednoduše zrušit nebo upravit přímo ve svém uživatelském účtu.
Plné znění podmínek
Tyto podmínky používání ABJ, s.r.o. vymezují práva a povinnosti mezi námi, ABJ, s.r.o., IČO 14024977, se sídlem Za Zahradami 391/9, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, vložka C 358298, provozovatelem služby ABJ, s.r.o., a Vámi, uživatelem služby ABJ, s.r.o., která je dostupná na www.abybylojasno.cz (dále jen „Portál“).
Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci na ABJ, s.r.o., případně využila bezplatnou nebo placenou verzi služby ABJ, s.r.o. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi uživatelem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a uživatelem, který není spotřebitelem, tedy tím, který si objednává službu za účelem svého podnikání.
Používáním ABJ, s.r.o. – ať už jste registrovaní, nebo ne – dáváte najevo, že souhlasíte s našimi podmínkami používání, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu do ABJ, s.r.o., a zavazujete se je při užívání ABJ, s.r.o. dodržovat. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto podmínek. Jste-li registrovaným uživatelem, o změně podmínek vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, který jste zadal při registraci. Nové znění podmínek bude účinné od okamžiku oznámení dle předchozí věty tohoto odstavce. V případě, že s novým zněním podmínek nebudete souhlasit, svou registraci můžete kdykoliv zrušit. Pokud budete i po provedených změnách jakkoliv užívat ABJ, s.r.o., má se za to, že jste se změnami podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasíte.
Registrace, předplatné a užívání ABJ, s.r.o.
Obsah na ABJ, s.r.o. je přístupný pouze uživatelům, kteří se registrovali na ABJ, s.r.o., a kteří mají aktivní předplatné.
Registrace na ABJ, s.r.o. proběhne prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Portále.
Jste povinni nám poskytovat pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nesete veškerou odpovědnost za újmu tímto způsobenou. V případě chybného uvedení údajů jste povinni chybu odstranit samostatně v sekci Nastavení a není-li to možné, pak prostřednictvím e-mailu info@abybylojasno.cz;
Jsme oprávněni obrátit se na Vás za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci;
Pokud budete chtít svoji registraci zrušit, můžete tak učinit kdykoliv ve svém uživatelském účtu v Nastavení;
Jste povinni chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití jste povinni nás ihned informovat tak, abychom mohli přijmout přiměřená opatření. Upozorňujeme vás, že nejsme odpovědni za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití vašich přístupových údajů.
Placená verze ABJ, s.r.o. stojí 199,- měsíčně. V případě nákupu jednotlivých dílů je cena 39,- za jeden díl. Cena je uvedená v českých korunách a zahrnuje DPH. S placenou verzí služby ABJ, s.r.o. nejsou spojeny další náklady na dodání. K platbě předplatného na ABJ, s.r.o. dochází prostřednictvím platební brány www.gopay.cz, a to jednou měsíčně. Předplatné trvá jeden měsíc a každý měsíc se automaticky obnovuje. Předplatné můžete kdykoliv zrušit přímo ve svém uživatelském účtu v Nastavení. Předplatné přestává být aktivní ihned po zrušení předplatného. Poměrná cena za zbývající dny do konce měsíčního období se nevrací. Svůj účet můžete kdykoliv kompletně smazat, a to rovněž přímo v Nastavení. Mějte prosím na paměti, že po smazání vašeho účtu není možné vaše data nijak obnovit. Děkujeme za pochopení.
Elektronická objednávka na placenou verzi ABJ, s.r.o. je dostupná na Portále. Pro vyplnění objednávky si musíte vytvořit uživatelský účet a poté koupit předplatné prostřednictvím platební brány. Koupí předplatného potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi bez výhrad souhlasíte.
Úhradou předplatného zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dochází okamžikem potvrzení přijetí objednávky, které vám zašleme e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při vyplnění objednávky. Služba ABJ, s.r.o. bude aktivní od okamžiku potvrzení objednávky.
Odesláním objednávky souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady, které vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradíte sami.
Vaše osobní údaje
Zpracování vašich osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Informační newslettery budou zasílány na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ode dne registrace na ABJ, s.r.o ivatelském účtu v Nastavení.
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí – nepředáváme je žádným třetím stranám. Víc informací najdete v našich zásadách pro ochranu osobních údajů.
Komentáře na ABJ, s.r.o. a další pravidla užívání ABJ, s.r.o.
Přidávat komentáře pod videa, podcasty a texty na ABJ, s.r.o., které to umožňují, mohou pouze registrovaní uživatelé s aktivním předplatným.
Používáním ABJ, s.r.o. souhlasíte s tím, že žádný obsah z ABJ, s.r.o. nebudete dál šířit, upravovat, vydávat ani archivovat. Používáním ABJ, s.r.o. také berete na vědomí, že videa, podcasty a texty na ABJ, s.r.o. mohou obsahovat pasáže nevhodné pro děti.
Ke svému uživatelskému účtu na ABJ s.r.o. můžete přistupovat z více zařízení, sdílení účtu s více osobami je ale zakázáno. V případě porušení tohoto pravidla může bez náhrady dojít ke smazání vašeho účtu.
Zavazujete se, že nebudete zveřejňovat na ABJ, s.r.o žádné příspěvky, které jsou výhružné, pomlouvačné nebo nezákonné povahy, anebo které jakýmkoli způsobem porušují naše práva nebo práva třetích osob. Zároveň se zavazujete, že na ABJ, s.r.o. nebudete užívat výrazy, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. ABJ, s.r.o. si vyhrazuje právo na to smazat spam nebo komentáře, které jsou protiprávní, vulgární, nesnášenlivé nebo odporují dobrým mravům. Současně si vyhrazujeme právo vám okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování služeb ABJ, s.r.o., pokud porušíte tyto podmínky, anebo se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě našemu uvážení a může být provedeno i bez udání důvodu.
Berete na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící ABJ, s.r.o. jsou chráněny autorským právem. Zavazujete se, že nebudete vykonávat žádnou činnost, která by vám nebo třetím osobám mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící ABJ, s.r.o. Nejste oprávněni při využívání ABJ, s.r.o. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz ABJ, s.r.o. ABJ, s.r.o. je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.
Neodpovídáme ani neručíme za závazky osob, jejichž nabídky se mohou objevit na ABJ, s.r.o. Nejsme účastníkem žádných právních vztahů, které navážete s takovými třetími osobami. Kliknutím na některé odkazy na ABJ, s.r.o. může dojít k opuštění ABJ, s.r.o. a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Neneseme odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z ABJ, s.r.o., ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na ABJ, s.r.o. neznamená náš souhlas s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.
Vadné plnění a odstoupení od smlouvy
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Jste povinni zkontrolovat funkčnost objednané služby ABJ, s.r.o. bez zbytečného odkladu po jejím dodání. Vadu jste povinni nám oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění na e-mailovou adresu info@abybylojasno.cz. V případě, že je vada odstranitelná, můžete požadovat opravu, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. V případě, že vadu nelze odstranit a z tohoto důvodu nelze službu ABJ, s.r.o. řádně užívat, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste vadu sami způsobili.
Jste-li spotřebitelem, máte po uzavření smlouvy právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí předmětu smlouvy. Od smlouvy můžete odstoupit tak, že tuto skutečnost nám oznámíte elektronicky na emailovou adresu info@abybylojasno.cz nebo písemně poštou na adresu našeho sídla. Toto ustanovení se nevztahuje na uživatele, který není spotřebitelem. Jste-li spotřebitelem, tímto nám v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku udělujeme výslovný souhlas s tím, abychom splnili předmět smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že předmět smlouvy splníme před uplynutím lhůty pro odstoupení, v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.
Úhradou předplatného nám udělujete výslovný souhlas s poskytováním služby ihned po uzavření smlouvy. Díky tomu získáte k obsahu ABJ, s.r.o. okamžitý přístup po potvrzení objednávky. Jelikož Vám bude služba poskytnuta ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, která je zákonem pro spotřebitele stanovena, pozbýváte v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.
Kontakt a další ujednání
Máte otázku? Napište nám na info@abybylojasno.cz.
Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu budeme archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici.
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu ABJ, s.r.o. případně přerušit provoz ABJ, s.r.o. na neomezeně dlouhou dobu.
ABJ, s.r.o. se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Neručíme za to, že ABJ, s.r.o. bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně a bezchybně. V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, neodpovídáme za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním ABJ, s.r.o. a dále za škody vzniklé z důvodu částečné a/nebo úplné nefunkčnosti ABJ, s.r.o., v důsledku nemožnosti připojení se k ABJ, s.r.o. a/nebo nemožnosti využívání obsahu ABJ, s.r.o.
Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi námi a vámi při uzavření smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy uzavřené dle těchto podmínek a právních vztahů touto smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy našeho sídla.
Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy info@abybylojasno.cz.
Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
K poskytování služby ABJ, s.r.o. jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na uživatele, kteří do smluvního vztahu s námi vstoupí jako podnikatelé.